Facebook Pixel

Avaliku pakkumise leping

Üldsätted

1.1. Käesolev pakkumine on "Biotuse", edaspidi "Müüja", ametlik pakkumine kaupade kaugmüügilepingu sõlmimiseks, st veebipoe kaudu, edaspidi "leping" ja kohtades. avalik pakkumine (pakkumine) Müüja ametlikul veebisaidil „https://biotus.ee“ (edaspidi „veebileht“).

1.2. Müüja elektroonilise kaubamüügilepingu sõlmimise pakkumise (aktsepteerimise) täieliku ja tingimusteta aktsepteerimise hetk Ostja poolt on asjaolu, et Ostja tasub tellimuse eest käesoleva lepingu tingimustel, õigeaegselt ja hindadega. märgitud Müüja veebisaidil.

Mõtted ja määratlused

2.1. Selles pakkumises on järgmistel terminitel järgmine tähendus, kui kontekst ei nõua teisiti:

* "kaubad" – mudelid, tarvikud, komponendid ja kaasasolevad kaubad;

* "Veebipood" - vastavalt Eesti elektroonilise kaubanduse seadusele vahend toote, teose või teenuse esitlemiseks või müümiseks elektroonilise tehingu kaudu.

* "Müüja" – ettevõte, mis müüb veebisaidil esitatud kaupu.

* "Ostja" – isik, kes on sõlminud müüjaga lepingu allpool toodud tingimustel.

* „Tellimus“ – Ostja poolt tellimuse vormistamisel ja tasumisel üksikute kaupade valik kaubaloendist.

Lepingu ese

3.1. Müüja kohustub Kauba üle andma Ostja omandisse ning Ostja kohustub Kauba eest tasuma ja vastu võtma käesoleva Lepingu tingimustel.

See leping reguleerib kaupade ostmist ja müüki veebipoes, sealhulgas:

- Ostja poolt e-poes kauba vabatahtlik valik;

- Ostja poolt tellimuse ise registreerimine veebipoes;

- Ostja poolt veebipoes sooritatud tellimuse eest tasumine;

- tellimuse töötlemine ja ostjale kohaletoimetamine kinnistus käesoleva lepingu tingimustel.

Tellimisprotsess

4.1. Ostjal on õigus esitada tellimus mis tahes e-poe veebisaidil esitatud ja saadaval oleva toote kohta.

4.2. Iga kaupa saab tellimuses esitada mis tahes koguses.

4.3. Kauba puudumisel laos on ettevõtte juhataja kohustatud Ostjat teavitama (telefoni või e-posti teel).

4.4. Toote puudumisel on Ostjal õigus see asendada sarnase mudeli tootega, sellest tootest keelduda, tellimus tühistada.

Tellimuse tasumise kord

Kohaletoimetamine

5.1. Tasumine toimub kauba kättesaamisel transpordiettevõtte osakonda sularahas UAH-s.

5.2. Kui raha ei laeku, jätab veebipood endale õiguse tellimus tühistada.

Tellimuse kohaletoimetamise tingimused

6.1. Veebipoest ostetud kauba kohaletoimetamine toimub transpordifirmade ladudesse, kus vormistatakse tellimusi.

6.2. Koos tellimusega antakse Ostjale Eesti seadustele vastavad dokumendid.

Poolte õigused ja kohustused:

7.1. Müüjal on õigus:

- peatada ühepoolselt käesoleva lepingu alusel teenuste osutamine, kui ostja rikub selle lepingu tingimusi.

7.2. Ostja peab:

- makske õigeaegselt ja võtke tellimus vastu selle lepingu tingimuste kohaselt.

7.3. Ostjal on õigus:

- esitage tellimus veebipoes;

- koostada elektrooniline leping;

- nõuda müüjalt selle lepingu tingimuste täitmist.

Poolte vastutus

8.1. Pooled vastutavad käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest käesoleva lepingu ja Eesti kehtivate õigusaktidega ettenähtud viisil.

8.2. Müüja ei vastuta:

- tootja poolt muudetud Kauba välimus;

- toote värvigamma väikese lahknevuse eest, mis võib originaaltootest erineda ainult üksikute mudelite personaalarvutite monitoride erineva värviesituse tõttu;

- Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud teabe sisu ja tõepärasuse eest;

- viivituste ja katkestuste eest Teenuste osutamisel (tellimuste töötlemine ja kauba kohaletoimetamine), mis tekivad temast mitteolenevatel põhjustel;

- ostja poolt seda Interneti-juurdepääsu kasutades sooritatud ebaseaduslike tegude eest;

- ostja poolt oma võrguidentifikaatorite - IP, MAC-aadressi, sisselogimise ja parooli ülekandmiseks kolmandatele osapooltele;

8.3. Ostja, kasutades talle pakutavat Interneti-juurdepääsu, vastutab ainuisikuliselt oma tegevusega (isiklikult, isegi kui teine ​​isik oli tema sisselogimise all) tekitatud kahju eest isikutele või nende varale, juriidilistele isikutele, riigile või moraalipõhimõtetele. moraal.

8.4. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel vabanevad pooled käesoleva lepingu tingimustest. Vääramatu jõu all mõeldakse käesoleva lepingu tähenduses erakorralisi, ettenägematuid sündmusi, mis välistavad või objektiivselt segavad selle lepingu täitmist, mille toimumist pooled ei saanud mõistlike vahenditega ette näha ega ära hoida.

8.5. Pooled teevad kõik endast oleneva, et erimeelsused lahendada eranditult läbirääkimiste teel.

Muud tingimused

9.1. Veebipood jätab endale õiguse käesolevat lepingut ühepoolselt muuta, eeldusel, et see avaldatakse eelnevalt veebilehel https://biotus.ee

9.2. Veebipood loodi selleks, et korraldada kaupade kaugmüügi meetodit Interneti kaudu.

9.3. Ostja vastutab tellimuse vormistamisel märgitud andmete õigsuse eest. Ühtlasi annab Ostja aktsepti vormistamisel (tellimuse esitamisel ja kauba eest hilisemal tasumisel) Müüjale tingimusteta nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, kasutamiseks. Ukraina seadus "Isikuandmete kaitse kohta".

9.4. Ostja poolt veebipoes vormistatud tellimuse eest tasumine tähendab Ostja täielikku nõusolekut müügilepingu tingimustega (avalik pakkumine)

9.5. Pooltevahelise elektroonilise lepingu tegelik kuupäev on tingimustega nõustumise kuupäev, vastavalt Art. Eesti elektroonilise kaubanduse seaduse § 11

9.6. Veebipoe ressursi kasutamine kauba eelvaatamiseks ja Ostjale tellimuse esitamiseks on tasuta.

9.7. Ostja esitatud teave on konfidentsiaalne. Veebipood kasutab Ostja kohta käivat teavet ainult tellimuse töötlemiseks, Ostjale teadete saatmiseks, kauba kohaletoimetamiseks, omavaheliste arvelduste tegemiseks jne.

Kuidas hea kvaliteediga kaupu tagastada

10.1. Kauba tagastamine veebipoodi toimub vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele.

10.2. Kauba tagastamine veebipoodi on Ostja kulul.

10.3. Kui Ostja tagastab hea kvaliteediga kauba, tagastab e-pood talle kauba tagastamisel kauba eest tasutud rahasumma, millest on maha arvatud e-poe kulude hüvitamine, mis on seotud kauba ostjale kohaletoimetamisega. .

Lepingu tähtaeg

11.1. Elektrooniline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui sellise lepingu sõlmimise ettepaneku saatnud isik saab Eesti seaduse "Eesti seaduse" artikli 11 lõikes 6 ettenähtud viisil vastuse selle ettepanekuga nõustumise kohta. Elektrooniline kaubandus.

11.2. Enne kehtivusaja lõppu võib käesoleva Lepingu poolte vastastikusel kokkuleppel lõpetada kuni kauba tegeliku kohaletoimetamiseni, raha tagastamisega

11.3. Pooltel on õigus käesolev leping ühepoolselt lõpetada, kui üks pooltest ei täida käesoleva lepingu tingimusi ja Eesti kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel.

Pange tähele, et Biotus.ee veebipoel ametlikul kodulehel https://biotus.ee on õigus vastavalt Eesti seadusandlus, anda FLP-le ja juriidilistele isikutele kaupade müügiks Interneti-platvormi kasutamise õigus.